Algemene Voorwaarden ATV De Hoefmolen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van ATV De Hoefmolen gevestigd Olympiaweg 32, 1816MJ te Alkmaar aan gebruiker, evenals op alle informatie, aanbevelingen, stappenplannen, documenten en diensten die u op of via de website dehoefmolen.nl verkrijgt en of gebruikt.  (verder te noemen: informatie).

De algemene voorwaarden en huishoudelijk reglement zijn beschikbaar op de website.

Heeft u vragen over deze algemene voorwaarden of diensten van ATV De Hoefmolen? neem dan contact met ons op via info@dehoefmolen.nl

Algemeen
ATV De Hoefmolen neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling en bij het onderhoud van de op de website dehoefmolen.nl verstrekte informatie, echter kan de ATV De Hoefmolen niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. De informatie verstrekt op en via onze website is dan ook uitsluitend bedoeld als algemene informatie en hier kunt u verder geen rechten aan ontlenen.
De inhoud van de website dehoefmolen.nl kunt u gebruiken om een beter beeld te krijgen van privacyregelgeving en kan helpen bij het vormgeven en ten uitvoerlegging van uw Privacy Statement, maar kan niet worden opgevat als concreet juridisch advies. Het gebruik van de website www.dehoefmolen.nl is op eigen risico en voor eigen rekening. ATV De Hoefmolen is niet aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van (of het niet gebruiken van) deze website, inclusief schade veroorzaakt door bugs, scripts, virussen of eventuele onjuistheid of onvolledigheid van
de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van ATV De Hoefmolen.
ledere aansprakelijkheid van ATV De Hoefmolen is beperkt tot het in totaal door ATV De Hoefmolen aan een gebruiker in rekening gebrachte bedrag. Aanspraken vervallen indien ATV De Hoefmolen niet binnen een jaar na de ontdekking van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot aansprakelijkheid, hiervan schriftelijk in kennis is gesteld.
ATV De Hoefmolen is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, met inbegrip van, zonder beperking, schade die voortvloeit uit het uitvallen of vertragen van de levering van elektronische communicatie, interceptie of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door computerprogramma’s gebruikt voor elektronische communicatie en transmissie van virussen.
ATV De Hoefmolen is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde functionaliteiten en informatie.

ATV De Hoefmolen is niet aansprakelijk voor onjuiste feitelijke omstandigheden die door de gebruiker zijn verstrekt.

De ATV De Hoefmolen heeft het beheer van de ICT omgeving uitbesteed aan de uitvoeringsorganisatie Jouwweb.
Ook voor supportvragen kunt u daar terecht.
Als een deel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst waarop zij van toepassing zijn. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Links naar en van andere websites
Deze website biedt links naar externe websites en aanbieders. ATV De Hoefmolen is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar wordt verwezen of aanbieders welke gekoppeld zijn aan de website van ATV De Hoefmolen.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht van deze website en alle informatie binnen deze website berust bij ATV De Hoefmolen of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan ATV De Hoefmolen. Het is dan ook niet toegestaan om de website (en onderdelen daarvan, en daarop) elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen zonder voorafgaande toestemming van ATV De Hoefmolen, tevens geeft u toestemming dat foto’s op onze website worden geplaatst waarop uw beeltenis danwel familieleden bewust dan onbewust zichtbaar zijn voor derden, uitgesloten minderjarige kinderen, danwel na goedkeuring van de ouders en bevoegde hiervoor aangestelde personen.

Toepasselijk recht & bevoegde rechter
Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan de Nederlandse wetgeving.
Bij mogelijke geschillen is de rechtbank te Alkmaar exclusief bevoegd.
ATV De Hoefmolen behoudt zicht het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Controleer deze daarom regelmatig.